خانهایمیلآرشیوRss
Search

در اینترنت در وبلاگ میان صفحات فارسی
نام قدیمی شهر ها
موضوع: 15:21
نام جديد نام قديم نام جديد نام قديم
آبادان عبادان آذرشهر دهخوارقان
آمل محمودآباد اراك عراق عجم-سلطان آباد
اصفهان اسپانه-سپاهان انديمشك صالح آباد
انزلي بندر پهلوي اروميه رضاييه
اهر ارسباران اهواز ناصري
ايذه مال امير ايرانشهر بمپور
بابل سر مشهد سر كرمانشاه باختران
بندر امام بندر شاهپور بندر تركمن بندر شاه
بندر عباس گمبرون بهشهر اشرف
پيرانشهر خانه تنكابن شهسوار
جيرفت سبزواران خدابنده قيدار
خرمشهر محمره دامغان صددروازه
دشت آزادگان سوسنگرد-دشت ميشان هفاچيه
رامسر سخت سر ري ركس-راقس
زابل نصرت آباد زاهدان دزداب
ساري طوسان سياه سبزوار بيهق
سلماس شاپور سمنان قومس
شادگان فلاحيه شاد آباد غرب هارون آباد
شهر كرد ده كرد فردوس تون
فريدن داران قائم شهر شاهي=علي آباد
قمشه شهرضا كاشمر ترشيز
گرگان استرآباد لنجان زرين شهر
مشهد سناباد مهران منصور آباد
ميانه ميانج هشترود آذران
همدان هگمتانه هويزه حذيره
يزد گت - -

نوشته شده توسط محمد اکرادی | لینک ثابت |


m-ekradi.blogfa.com & Designer: Sina Soheili , GholamReza Sedaghati